Google+
Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X
 

Na­szym za­da­niem by­ło stwo­rze­nie ta­kiej fir­my, któ­ra sta­ła­by się dla na­szych Klien­tów nie tyl­ko pod­mio­tem, któ­ry przej­mie część obo­wiąz­ków zwią­za­nych z pro­wa­dze­niem dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej, ale tak­że bę­dzie ich part­ne­rem i do­rad­cą przy po­dej­mo­wa­niu klu­czo­wych de­cy­zji. Jed­no­cze­śnie waż­ne by­ło dla nas, aby Klient, któ­ry de­cy­du­je się na po­wie­rze­nie tak waż­nej część swo­je­go przed­się­bior­stwa, jak księ­go­wość i ka­dry pod­mio­to­wi ze­wnętrz­ne­mu, jed­no­cze­śnie nie miał po­czu­cia, że tra­ci w ten spo­sób moż­li­wość kon­tro­li i swo­bod­ne­go de­cy­do­wa­nia o funk­cjo­no­wa­niu swo­jej fir­my. Stąd też ce­lem na­szym by­ło za­pro­po­no­wa­nie ta­kiej współ­pra­cy, aby Klient, de­cy­du­jąc się na pod­pi­sa­nie z nami umo­wy, zy­ski­wał dla sie­bie do­dat­ko­we­go od­da­ne­go pra­cow­ni­ka, przy uwzględ­nie­niu je­dy­nie za­let ta­kie­go roz­wią­za­nia, a nie roz­sta­wał się z moż­li­wo­ścią szyb­kie­go po­dej­mo­wa­nia de­cy­zji i spraw­ne­go za­rzą­dza­nia ze wzglę­du na nie­obec­ność, nie­wie­dzę lub nie­pro­fe­sjo­nal­ne i opie­sza­łe dzia­ła­nie służb księ­go­wych.

Dzi­siaj wie­my, że na­sze za­ło­że­nia oka­za­ły się słusz­ne, a ich wdro­że­nie da­ło sa­tys­fak­cji za­rów­no nam jak i na­szym Klien­tom.

Ko­rzy­sta­jąc ze zdo­by­te­go do­świad­cze­nia oraz na­szej wie­dzy pro­po­nu­je­my Pań­stwu usłu­gi, któ­re sta­no­wią zin­te­gro­wa­ny sys­tem ob­słu­gi księ­go­wo­– ka­dro­wej ale tak­że po­dat­ko­wej i praw­nej, obej­mu­ją­cy każ­de pole funk­cjo­no­wa­nia Pań­stwa przed­się­bior­stwa. Wy­bie­ra­jąc na­sze usłu­gi otrzy­ma­ją Pań­stwo peł­ne wspar­cie dzia­łań zmie­rza­ją­cych do osią­gnię­cia wy­zna­czo­nych ce­lów. Nasi pra­cow­ni­cy na bie­żą­co za­pew­nią Pań­stwu nie­zbęd­ną po­moc za­rów­no­ na eta­pie po­wsta­wa­nia fir­my, jak i jej roz­wo­ju i obec­no­ści na ryn­ku, słu­żąc do­radz­twem i peł­nym wspar­ciem oraz nie­na­gan­nym wy­ko­ny­wa­niem po­wie­rzo­nych nam obo­wiąz­ków.

To wszyst­ko stwo­rzy­li­śmy po to aby nasz Klient mógł bez zbęd­nych ob­cią­żeń sku­pić się przede wszyst­kim na re­ali­za­cji ob­ra­nej przez sie­bie stra­te­gii roz­wo­ju swo­jej fir­my.

Zapraszamy do współpracy.